About Me/ContactHello I'm Susan, 44 years old and maried to a lovely man (my second marriage ;)) and I have a great daughter who is 19.
I started this blog An Angel Each Day because spirituality is something that is woven with me.
I don't practise spirituality, no I am spiritual.

Hallo ik ben Susan, 44 jaar oud en getrouwd met een lieve man (mijn tweede huwelijk ;)) en ik heb een geweldige dochter die nu 19 jaar oud is.
Ik ben dit blog An Angel Each Day begonnen omdat spiritualiteit is verweven met me.
Ik bén Spiritueel.


I have a Roman Catholic base, I live in the South of the Netherlands (I was born in Maastricht) and Roman Catholicism is not that much practised over here any more, I don't go to church either (just to light a candle or with funerals).
We do have beautiful churches and I'm fond of those ancient buildings and holy statues. I love Angel and Maria Statues and I love walking on old cemetries and watching those statues and old graves.

Ik heb een Rooms Katholieke achtergrond, ik woon in het zuiden van Nederland (geboren in Maastricht) en RK is niet echt iets wat hier nog veel wordt gepraktiseerd, ik ga niet naar de kerk (wel om een kaarsje aan te steken en bij begrafenissen).
We hebben hier geweldige kerken en ik ben gek op deze oude gebouwen en oude heiligen beelden. Ik ben gek op Engelen en Maria beelden en ik wandel graag over oude kerkhoven genietend van de beelden én oude graven.


But okay back to being spiritual, I am a very honest person and being honest is something that is very important to me.
That doesn't mean that I'm a type who tells everybody what she thinks about them, no that's not me, I try to respect people for who they are and try to accept them.
Sure there are people where I can't get along with...bitches, lyers...but still I will do my best to respect them and accept them, but that doesn't mean they will be my closest friends.
For me is being who I am, following my path, guided by God and the Angels and my intuitivity, following my own norms and values is the most important to me.

Maar okay terug naar spiritueel zijn, ik ben een heel eerlijk persoon en eerlijk zijn is heel erg belangrijk voor mij.
Dat betekent niet dat ik iemand ben die tegen iedereen wel eens even verteld wat ik van hun denk, nee zo zit ik niet in elkaar, ik probeer gewoon mensen te respecteren en accepteren voor wie ze zijn.
Zeker zijn er mensen waar ik niet mee overweg kan...bitches en leugenaars...maar ik zal toch altijd mijn best doen om ze te respecteren en accepteren, maar dat wil niet zeggen dat ze na tot mij staan.
Voor mij is zijn wie ik ben, mijn pad volgen, geleid door God en de Engelen en mijn intuïtie, mijn eigen waarden en normen volgen het allerbelangrijkste voor me.


I'm so glad I finally found someone, my husband, where I can be myself with, who accepts me for who I am and loves me anyway, who appreciates me, who respects me (allthough the last thing is sometimes still a working process for him ;)).
We both have the same thing, finally somebody where you can be yourself with and who accepts that and respects that.

Ik ben zo blij dat ik eindelijk iemand gevonden heb, mijn man, waarbij ik mezelf mag zijn, die me accepteerd voor wie ik ben en toch van mij houdt, die mij apprecieert, die mij respecteert (okay aan het laatste is soms nog een beetje werk aan ;)).
We hebben beide hetzelfde, eindelijk iemand waarbij je jezelf kan en mag zijn en die dat ook accepteert en respecteert.


Back to the Angels and back to my spirituality, in the days...years after my divorce I've been busy working on myself, letting go of grief and pain (mmm sometimes also still a working process), reading books (the books of Betty J. Eadie are like a bible to me), talking to my aunt and dear friends and family, doing some courses in that field (Brahma Kumaris, Tarot Cards, Creative Courses) and having my oracle cards as support and guidance...it all helped me to be who I am today ánd I'm proud of that, I'm proud of myself!

Terug maar de Engelen en terug naar mijn spirituele ik, in de dagen...jaren na mijn echtscheiding ben ik druk bezig geweest om aan mezelf te werken, loslaten van pijn en verdriet (mmm soms nog steeds een proces), lezen van spirituele boeken (de boeken van Betty J. Eadie zijn als een bijbel voor me), praten met mijn tante en dierbare vrienden en familie, doen van spirituele cursussen (Brahma Kumaris, Tarot Kaarten en creatieve cursussen) en mijn orakel kaarten als steun en leiding...het heeft me allemaal geholpen om te worden wie ik vandaag ben en ik ben trots op dat, ik ben trots op mezelf!


Everyday I learn new things about myself, if I look back on how much I've grown during the years and what I've learned from hardache and pain, from setbacks...but definitely also from the joy of being a parent/mom, from contact with dear friends and family, from contacts with online friends it all brought me so much joy (and some pain), also from meeting the other men in my life (after my first marriage), I'm still grateful to my ex-lovers for the time we've shared, for the love we've shared.
It all helped me to grow, to become myself, so this is who I am today.

Elke dag leer ik nieuwe dingen over mezelf, als ik terug kijk naar hoeveel ik gegroeid ben gedurende de jaren en wat ik geleerd heb van alle tegenslagen, pijn en hindernissen....maar zeer zeker ook van de vreugde om een ouder/moeder te zijn, van het contact met dierbare vrienden en familie, van contacten met online vrienden, het heeft me allemaal zoveel vreugde gebracht (en soms ook verdriet), ook van het ontmoeten van de andere mannen in mijn leven (na mijn eerste huwelijk), ik ben echt dankbaar aan mijn ex-lovers voor de tijd die we hebben mogen doorbrengen, voor de liefde die we gedeeld hebben.
Het heeft me allemaal geholpen om te groeien, om mezelf te worden, dit is wie ik nu ben.


More about the creative Me, you can read on my other blog;  365 dagen creatief.
Meer over de creatieve ik, kun je lezen in mijn andere blog;  365 dagen creatief.


Contact/EMail; 365dagencreatief(at)gmail.com / 365dagencreatief(apestaartje)gmail.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...