dinsdag 21 februari 2012

Day 52 - Messages From Your Angels Oracle Card Reading App

Yesterday evening my husband surprised me with this App. 
This is actually the only English card deck of Doreen which I don't have. I do have it in Dutch.
But now I also have it as an App on my new Iphone 4s.

Gisterenavond verraste mijn man me met deze App.
Dit is trouwens het enige Engelstalige orakelkaarten set van Doreen Virtue wat ik niet heb.
Ik heb het wel in het Nederlands. Maar nu heb ik het dus ook als App op mijn nieuwe Iphone 4s.


Messages From Your Angels Oracle App

My husband loves to treat me with surprises during the year when he feels like it or when he knows I would like something. At the usual events as my birthday, X-mas or Valentines day I mostly don't get a present from him. Mostly he bought me something before or in this case áfter Valentines day.
Sometimes I really miss it on those days but on the other hand, it's nice to be surprised during the year :D. 

Mijn man vind het leuk om me door het jaar heen te verrassen, gewoon wanneer de gelegenheid zich ertoe aandient. Op de normale feestdagen zoals mijn verjaardag, kerstmis of valentijnsdag krijg ik meestal geen kado van hem. Meestal heeft hij me van te voren al iets gekocht of in dit geval ná valentijnsdag ;). Soms mis ik het echt wel op die bijzondere dagen, maar aan de andere kant is het natuurlijk heel fijn om door het jaar heen verrast te worden :D.

Today I'm going to share with you the spread I just did this morning about my Life Purpose. It's so true. 
I will try to come back on another time to put some extra information, but for now I'm first going to take good care of myself, have a late breakfest and go and see my friend Patries :D. 

Vandaag ga ik alleen de legging met jullie delen die ik vanmorgen gedaan heb ivm mijn levensdoel. Het klopt precies. Ik zal op een later moment proberen extra informatie toe te voegen, maar ik ga nu eerst goed voor mezelf zorgen, een laat ontbijt hebben en bij mijn vriendin Patries op bezoek gaan :D.
Life Purpose Reading:

What You've Learned in the Past - "Astara" - You deserve the best! Reach for the stars with your dreams and desires, and don't compromise.
Wat je in het verleden geleerd heb - "Astara" - Jij verdient het beste. Reik naar de sterren met je verlangens en je dromen en sluit geen compromissen.

What You're Currently Learning - "Fiona" - Now that you've asked the angels for help, be open to receiving Divine guidance and assistance. You deserve Heaven's help!
Wat je nu aan het leren bent - "Fiona" - Nu dat je de engelen om hulp hebt gevraagd, stel je open om de goddelijke hulp en leiding te ontvangen. Je verdient het om hulp van boven te krijgen!

What Steps to Take RIght Now - "Daniel" - I am the Angel of Marriage, and I am assisting you right now.
Welke stappen Nu te zetten - "Daniel" - Ik ben de Engel van het Huwelijk en op dit moment ben ik je behulpzaam.

How You Can Best Help Others - "Teresa" - Time-out! You've been so busy taking care of everyone else's needs, but now it's time to stop and take care of yourself.
Hoe je het beste anderen kunt helpen - "Teresa" - Pas op de plaats! Je bent zo druk bezig geweest met de noden en wensen van de mensen om je heen, maar nu is de tijd aangebroken dat je voor jezelf moet zorgen.

Your Life's Purpose - "Archangel Gabrielle" - You have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you
Je Levens Doel - "Aartsengel Gabriëlle" - Je hebt een belangrijke levensopdracht, waarbij je gebruik maakt van de moderne communicatiemedia en kunst.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...