dinsdag 10 januari 2012

Day 10 - Healing with the Angels Oracle cards - Angel numbers combination 1+5

I just went to our bedroom to get the oracle cards I've drawn last night from my deck Healing with the Angels, when I couldn't sleep and the alarmclock showed at the moment 15.15 o'clock.

So first going to start to share the message with you what the combination of the numbers 1 and 5 mean according to the book of Doreen Virtue 'Healing met Engelen', it's a Dutch book.
Healing with the Angels will be the English title. So will have to translate it into English and won't be the exact same lines as they would be in the English book.

Ik liep net naar onze slaapkamer om de orakelkaarten te halen van het orakelkaarten set Healing with the angels, die ik vannacht toen ik niet kon slapen getrokken heb en toen gaf de wekker 15.15 uur aan.
Dus ga eerst met jullie de boodschap delen die hoort bij de combinatie van de getallen 1 en 5 zoals het in het boek van Doreen Virtue 'Healing met engelen' staat.


Combination of 1 and 5, like 115 or 551 (for me 15.15)
Your thoughts create the changes in your life. Keep on sending your thoughts in desired direction.
If the changes in your life which you see are happening, are not desired, you can stop or alter them by changing your thoughts.

Combinatie van 1 en 5, zoals 115 of 551 (voor mij nu 15.15)
Je gedachten creëren de veranderingen in je leven. Blijf je gedachten in de gewenste richting sturen.
Als de veranderingen die je tot stand ziet komen, niet gewenst zijn, kun je die tegenhouden of veranderen door je gedachten te wijzigen.

Healing with the Angels Oracle cards;

I have drawn several cards last night, but these three I want to share with you;
Intention - Power - Serenity.
I put the card meaning underneath the pictures.

Intention; Your intentions create your experiences. What do you intend to happen? Make sure that your thoughts and feelings reflect your true intentions.
Intentie; Je intenties creëren je ervaringen. Wat wil je dat gebeurt ? Zorg ervoor dat je gedachten en gevoelens altijd je ware intentie weerspiegelen.

Power; You now allow yourself to express your power. Being powerful is safe for you, knowing that you express your power with love.
Kracht; Sta jezelf nu toe om je kracht, je power te laten zien. Je power laten zien is volkomen okay, in de wetenschap dat je dit doet moet liefde.

Serenity; You are moving into a time of greater inner peace and tranquility.
Sereenheid; Je gaat een tijd van grotere innerlijke vrede en rust tegemoet.

Wow when I was writing/typing down the description of the card Intention, I realised that it's the same message of the Angels with the number combination 1 and 5.

Wauw toen ik net de engelstalige beschrijving bij de kaart Intention aan het typen, dat het dezelfde boodschap van de engelen is als de getallen combinatie van 1 en 5.

It's like the message the book and movie 'The Secret' of Ronda Byrne has for us.
You can create your own reality, so watch your thoughts, your feelings...and manifest/create your own desired outcome !

Het is net hetzelfde als het boek en de film 'The Secret' van Ronda Byrne voor ons heeft.
Je kunt je eigen werkelijkheid creëren, dus let op je gedachten en je gevoelens...en manifesteer/creëer je eigen werkelijkheid.


Angelic love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...