vrijdag 6 januari 2012

Day 6 - 6 messages of the Daily Guidance from your Angels Oracle cards

Today I want to share with you 6 oracle cards I have picked from my oracle card deck Daily Guidance from your Angels from Doreen Virtue.

Vandaag wil ik 6 orakelkaarten met jullie delen die ik getrokken heb van mijn orakelkaarten set Daily Guidance from your Angels from Doreen Virtue
This morning I felt really bad about myself, feeling sick and being emotional, so I asked some guidance from the Angels.

Ik voelde me vanmorgen niet goed, niet lekker in mijn vel en ook lichamelijk ziek, dus ik vroeg om leiding van de Engelen.

The way I pick cards from my decks is that I keep on shuffeling until cards keep stuck in my hand, and I keep on going on until I have the desired amount or until I don't get any cards anymore.

De manier waarop ik kaarten trek van mijn orakelkaarten sets is dat ik blijf schudden todat een kaart in mijn handen blijft zitten en zo ga ik verder tot het gewenste aantal of totdat geen kaart meer blijft zitten.
Today I started of with picking the card; Energy Work and as second Cupid.
Then two cards fell down, so I added them to the other ones, it was the card; The Ocean and the card; Release & Surrender.
Then I went on shuffeling and picked the cards Daydream and as the final card; Perfect Timing.

Vandaag kreeg ik als eerste de kaarten Energy Work en als tweede Cupid.
Daarna vielen twee kaarten uit het dek, dus die heb ik er ook bijgenomen, het was de kaart The Ocean en de kaart Release & Surrender.
Toen ging ik door met schudden en kreeg de kaarten Daydream en als laatste; Perfect Timing.
I'm not going to share the complete messages with you, that's to much work, but will share with you what the message was when I was holding them trying to get a personal message.

Ik ga niet de volledige boodschappen met jullie delen, dat is teveel werk, maar ik ga wel met jullie delen wat ik doorkreeg toen ik de kaarten vasthield.

Energy Work; I felt lots of Energy threw my hands when I was holding the card, it felt like that the Angels where giving me energy threw me and while I was holding the card I could feel so much loving energy.
Ik voelde een heleboel energie door mijn handen heen toen ik de kaart vasthield, het voelde alsof de Engelen me energie aan het gaven waren en terwijl ik de kaart vasthield voelde ik zoveel liefdevolle energie.
Cupid; A shower of Love was coming to me, as if there were shiny glitters all over me as a shower of love. Thank you dear Angels for all your love <3.
Een golf van Liefde kwam over me heen, alsof ik een liefdesdouche kreeg met allemaal glitters over me heen. Dank je wel lieve Engelen voor al jullie liefde <3.
The Ocean; Let if flow, let it go. Take a bath and let your worries be washed away.
Laat het stromen, laat het gaan. Neem een bad en laat alle zorgen weg wassen.
Release & Surrender; Everything will be okay, shower of love, let it go, You Are Okay !
Alles komt goed, een douche van liefde, laat gaan, Je Bent Oké !
Daydream; My Crown Chakra is opening up for ideas, feelings, creativity.
Mijn kruinchakra wordt geopend voor ideeën, gevoelens en creativiteit.
Perfect Timing; Everything is okay, everything is in it's Divine timing right now, Shower of Abundance of Love of Creativity. You are okay. Relax and let it flow. You are surrounded by dozens of Angels.
Alles is goed, alles is op het juiste Goddelijke moment nu, Golf van Overvloed van Liefde van Creativiteit. Je bent oké. Ontspan and laat het gaan. Je bent omringd door talloze engelen.
After I was ready I took a long relaxing and cleansing bath with sea salt and afterwards I put bodylotion all over my body.
And now I'm just realising when I'm typing the words what came to me with the Cupid card, that I almost never do, using bodylotion, but the kind of bodylotion I picked, it's with a golden glow ;) I never used it before. So my body has a golden glow of shimmers all over :D.
Thank you dear Angels for helping me to take excellent care of my body and for the shower of love and for being with me.

Nadat ik klaar was nam ik een lang ontspannen en reinigend bad met zee zout en daarna heb ik bodylotion gebruikt.
En nu terwijl ik dit aan het typen ben komt opeens de boodschap tot me van de Cupid Card, iets wat ik eigenlijk bijna nooit doe, bodylotion gebruiken, maar de bodylotion die ik gebruikt heb heeft een gouden gloed ;) Ik heb het voorheen nog nooit gebruikt. Dus mijn lichaam heeft helemaal een gouden gloed over zich heen :D.
Dank je wel lieve Engelen om mij te helpen om uitstekend voor mezelf te zorgen en voor de golf van liefde en om er voor me te zijn.


Angelic Love from Susan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...